Rudyard Kipling Biography

Born: December 30, 1865 Bombay, India Died: January 18, 1936 Burwash, England English writer and poet The English poet and story writer Rudyard Kipling was one of the first masters of the short story in English, and he was the first to use Cockney dialect (the manner in which natives of London, England’s, East End speak) in serious poetry.Продолжить чтение «Rudyard Kipling Biography»

Easter:The Parable of the Sower

Reading and discussion The Parable of the Sower That same day Jesus went out of the house and sat by the lake.  Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying: “A farmer went out toПродолжить чтение «Easter:The Parable of the Sower»

Grammar/Exercises (Much,many,little,few,a lot,plenty)

We use much and littlewith uncountable nouns. much time         little energy we use a lot of/lots of /plenty of with uncountable and plural(countable) nouns a lot of luck             lots of time         plenty of money a lot of friends       lots of people      plenty of ideas We use much/many especiallyПродолжить чтение «Grammar/Exercises (Much,many,little,few,a lot,plenty)»

The Final Speech from The Great Dictator

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone — if possible — Jew, Gentile — black man — white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to liveПродолжить чтение «The Final Speech from The Great Dictator»

«Alice through the looking glass». Analysis

Being grown up When Carroll wrote Through the Looking Glass, the real Alice had already become a grown woman. In the introductory poem, he recalls the glorious days of her childhood, and we notice his sadness because his favorite child-friend has grown up, got married, and does not contact him anymore. In the first book,Продолжить чтение ««Alice through the looking glass». Analysis»

Թարգմանություն

Թարգմանության աղբյուր հանդիսացող նյութը կարող եք տեսնել տվյալ հղումով Grapevine Among scholars in Germany and the United States there is no consensus on how much light a vine should receive for optimal development and fruiting. German experts are sure that it is 1600 light hours annually, and their colleagues from America call another figure, 2500Продолжить чтение «Թարգմանություն»

Homework

1. Complete the sentences using one of the following words. Use a/an where necessary. biscuit, coat, key, music, letter, sugar, moment, question, blood, electricity 1. Listen! Can you hear a music? 2. I couldn’t get into the house because I didn’t have a key? 3. It’s very warm today .Why are you wearing a coat?Продолжить чтение «Homework»

Translate

Հանրապետության հրապարակի տակ գտնվող պատմական շերտը կբացվի և կվերածվի թանգարանի Այս տարի կսկսվեն Հին Երևանի՝ Հանրապետության հրապարակի տակ գտնվող պատմական շերտի բացման և այն թանգարանային հատվածի վերածելու աշխատանքները: Այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ «Հանրապետության Հրապարակը արդյունքում կդառնա շատ ավելի տեսարժան վայր», — գրել է վարչապետը։ Կրթության, գիտության, սպորտի ևПродолжить чтение «Translate»

Exercise

Նախադասությունների մեջ տեղադրել was/were/wasn’t/weren’t 1.Last year my best friend were 22. 2.Why was you so angry yesterday? 3.Tom, were you asleep, yesterday at 9 o’clock?- No , I weren’t awake. 4.Tina were at home yesterday. 5.She were in London last week. 6. Weren’t that girl Spanish?- No, she were Italian. 7.We were waiting for them.Продолжить чтение «Exercise»

The legend of Hayk

In Movses Khorenatsi’s account, Hayk son of Torgom had a child named Armanak while he was living in Babylon. After the arrogant Titanid Bel (Ba’al) made himself king over all, Hayk emigrated to the region near Mount Ararat with an extended household of at least 300 and settled there, founding a village he named Haykashen.Продолжить чтение «The legend of Hayk»

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы