Ժառանգական իրավունք

1․ Որոնո՞ք են ժառանգության հիմքերը։ 1. Ժառանգությունը կատարվում է ըստ կտակի և ըստ օրենքի: 2. Ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի, եթե չկա կտակ, կամ դրանում սահմանված չէ ամբողջ ժառանգության ճակատագիրը, ինչպես նաև սույն օրենսգրքով սահմանված այլ դեպքերում: 2․ Ե՞րբ և որտե՞ղ է բացվում ժառանգությունը։ Ժառանգության բացման պահ է համարվում քաղաքացու մահվան օրը, իսկ այն դեպքում,Продолжить чтение «Ժառանգական իրավունք»

Թեմա 2. Քաղաքացիաիրավական պարտավորություններ

1. Ի՞նչ է քաղաքացիական պարտավորությունը։Քաղաքացիիրավական պարտավորությունն իրավահարաբերություն է, որի մեկ կողմը (պարտապանը) պարտավոր է մյուս կողմի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. Այն է՝ վճարել դրամ, ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը: 2. Ի՞նչ է պարտավորության իրական կատարման սկզբունքը։Պարտավորությունը պետք է կատարել բնեղենով, այսինքն՝ պարտապանը պարտավոր է կատարելПродолжить чтение «Թեմա 2. Քաղաքացիաիրավական պարտավորություններ»

Թեմա 1. Գործարքներ

1. Ի՞նչ է գործարքը և որո՞նք են դրա տեսակները։Գործարքը կամային, գիտակցված, նպատակամղված գործթղություն է, որի կատարմամբ անձինք ձգտում են հասնել որոշակի իրավական հետևանքների:Գործարքների տեսակները.. Կոնսենսուալ և ռեալ գործարքներ. Կաուզալ և վերացական գործարքներ. Ժամանակավոր և անժամկետ գործարքներ. Ֆիդուցիար և ալեատոր գործարքներ 2. Ի՞նչ է գործարքի ձևը, և որո՞նք են դրանք։Գոծարքի ձևը գործողություն կատարող սուբյեկտի կամքի արտահայտմանПродолжить чтение «Թեմա 1. Գործարքներ»

Թեմա 1. Իրավաբանական գաղափարների էությունը

1. Ի՞նչ է իրավագիտությունը: Իրավագիտությունը հնարավորություն է ընձեռում բազմակողմանի և գիտականորեն բացահայտել պետության ու իրավունքի էությունը, որը ձևավորվում է հասարակական օբյեկտիվ օրենքների ճանաչման, հասարակական գործունեության պահանջների, պետության և իրավունքի խնդիրների բնույթին ու մակարդակին համապատասխան: 2. Ներկայացրեք «Իրվունք» և «օրենք» բառերի բացատրությունը: իրավունք — բացատրություն իրավունքի, [գոյական]1. Միայն եզակի — Պետության կողմից սահմանվող ու պաշտպանվող և հասարակականПродолжить чтение «Թեմա 1. Իրավաբանական գաղափարների էությունը»

Վարչական դատավարություն

1.Ովքե՞ր կարող համարվել վարչական գործերի կողմեր։Վարչական դատավարության մասնակիցներն են (այսուհետ` դատավարության մասնակիցներ)`1) կողմերը` հայցվորը և պատասխանողը.2) երրորդ անձինք։ 1.Հայցվորն այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձն է, վարչական մարմինը կամ պաշտոնատար անձը, որը դիմել է վարչական դատարան։Պատասխանողն այն վարչական մարմինն է, պաշտոնատար անձը, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, որի դեմ հայց է ներկայացվել վարչական դատարան։2.Երրորդ անձինք այն ֆիզիկականПродолжить чтение «Վարչական դատավարություն»

Քաղաքացիական և վարչական դատավարություններ

Իրավաբանական առումով, որ գերծերն համարվում՝ <<Քաղաքացիական գործեր>>: Քաղաքացիական են համարվում իրավունքի մասին վեճի հետ կապված բոլոր գործերը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի (այսուհետ՝ վարչական դատարան) կամ Սահմանադրական դատարանի իրավասությանը վերապահված գործերի: Քաղաքացիական գործեր են համարվում նաեւ  ընտանեկան, աշխատանքային վեճերով  գործերը, պատվի եւ արժանապատվության վերաբերյալ գործերը եւ այլն: Քաղաքացիական գործերի քննության կարգը սահմանում է քաղաքացիական դատավարությանПродолжить чтение «Քաղաքացիական և վարչական դատավարություններ»

Աշխարհի 10 ամենատարօրինակ օրենքները

1․ Սինգապուր Սինգապուրում արգելված է ծամոնների ներմուծումն ու վաճառքը, ինչի պատճառով տեղացիներն ուղղակի այն ձեռք բերելու հնարավորություն չունեն: Այստեղ ծամոն ծամելը խորհուրդ է տրվում բժշկական նկատառումներով:Այս օրենքն ընդունվել է 1992 թվականին, երբ ինչ-որ մեկը ծամոն էր կպցրել գնացքի դռներին, ինչը խանգարել էր դրանց փակվելուն և ուղևորներից մեկն ընկել էր գնացքից: 2․ Հարավային  Կորեա Ճանապարհային ոստիկաններըПродолжить чтение «Աշխարհի 10 ամենատարօրինակ օրենքները»

Հայի իրավունքի մտքի պատմությունը

Իրավունքը հայ հասարակության պատմության մեջ ծագել է նույն այն պատճառների և պայմանների ուղով ինչ որ պետությունը։ Պետության և իրավունքի ծագման գործընթացները ընթանում են զուգահեռ։ Միաժամանակ տարբեր ժողովուրդների մոտ, տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում իրավունքի ծագումը ունեցել է իր առանձնահատկությունները։ Յուրաքանչյուր հասարակության տնտեսական և սոցիալական կյանքը պահանջում է արտադրության, բաշխման և նյութական բարիքների սպառման մեջ ընդգրկված մարդկանց գործունեության, նրանցПродолжить чтение «Հայի իրավունքի մտքի պատմությունը»

Գործադիր իշխանություն

Գործադիր իշխանություն պետությանհասարակական իշխանության ինքնուրույն և անկախ ձևերից մեկը, որն իրենից ներկայացնում է պետական գործերը ղեկավարող լիազորություննեի ամբողջություն։ Այսպիսով գործադիր իշխանությունը պետական մարմինների համակարգ է, որն իրականացնում է այդ լիազորությունները։ «Գործադիր իշխանություն» տերմինն առաջին անգամ գործածել է անգլիացի փիլիսոփա Ջոն Լոկը, ում դրույթները մշակել է ֆրանսիացի փիլիսոփա Շառլ Լուի Մոնտեսքիոն։ 18—19-րդ դարերում գործադիր իշխանությունն իրականացրել է միապետը և նրան ենթակա պետական պաշտոնյաների համակարգը։ Ներկայումս գործադիր իշխանությունը պատկանում է կառավարությանը։Продолжить чтение «Գործադիր իշխանություն»

Օրենսդիր իշխանություն

Օրենսդիր իշխանությունըօրենքներընդունելու, կատարելագործելու և բեկանելու կամ ուժը կորցրած ճանաչելու իշխանությամբ օժտված խորհրդակցական ժողով է։ Օրենսդիր իշխանության ընդունած օրենքները կոչվում են օրենսդրություն կամ կանոնադրական օրենք։ Բացի օրենսդիր գործունեությունից, օրենսդրական իշխանությունը ունի բացառիկ իրավունք բարձրացնելու կամ իջեցնելու հարկերը և ընդունել բյուջեն և այլ ֆինանսական նախագծեր։ Օրենսդիր իշխանությունները հայտնի են բազմաթիվ անուններով, որոնցից ամենատարածվածներն են պառլամենտ և կոնգրես, թեև այդ տերմինները ավելի կոնկրետ նշանակություն ունեն։

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы