Բնության վերափոխումը

Բնությունը-լանդշաֆտները բնական վիճակում ունեն իրենց զարգացման ընթացքը և որոշակի արդյունավետությունը:Վերջինս մարդուն չի բավարարում և մարդը կատարում է լանդշաֆտի վերփոխում: Նայած այն հանգամանքին,թե բնությունը,ինչ չափով է փոխվում կարելի է նշել փոփոխման 3 կարևոր աստիճան. 1.Թույլ վերափոխված լանդշաֆտ-այստեղ մարդը առանձին տարրեր է փոխել,լանդշաֆտը պահպանել է իր ամբողջականությունը,բնական վիճակը:Օրինակ անտառում կտրատել են ծառերը,որոնք խանգարում են մատաղ ծառերի աճին:Продолжить чтение «Բնության վերափոխումը»

Լանդշաֆտի սոցիալ-տնտեսական ֆունկցիան

Բոլոր Բոլոր այն լանդշաֆտները որտեղ մարդը կարող է աշխատել և գործունեություն ծավալել,պետք է այնպես վերափոխել,որ այն ավելի արդյունավետ դառնա:Տարբեր լանդշաֆտներ ունեն տարբեր ֆունկցիաներ. 1.Գյուղատնտեսական-սա մարդածին կուլտուրական լանդշաֆտի մի տեսակ է,որի ֆունկցիան է գյուղական մթերքների արտադրումը:Ենթադրենք ունենք ցածր արդյունավետությամբ մարգագետին:Այն հերկում ենք,ցանում բարձր բերքատվությամբ ցանովի խոտ,անց ենք կացնում ջրանցք՝ստանալով բարձր որակի բերք: 2.Անտառտնտեսական-Դիցուք ընդարձակ տարածության վրաПродолжить чтение «Լանդշաֆտի սոցիալ-տնտեսական ֆունկցիան»

Բնության պահպանությունը

<Բնության պահպանությունը>> գիտություն է, որը էկոլոգիայի տեսական նախադրյալների հիման վրա գործնական միջոցառումներ է մշակում բնական հարստությունների և արդյունավետ օգտագործման, բնական էկոհամակարգերի բարելավման,բնության և հասարակության պահպանության մասին։ Փոխկապակցվածության սկզբունք — բնության մեջ բոլոր տեսակները փոխկապակծված են և մեկ տեսակի վերացումը իր հետ բերում է առնվազն 5 տեսակի վերացում, իսկ եթե բնական այս կամ այն համալիրները ենթարկվումПродолжить чтение «Բնության պահպանությունը»

Բնօգտագործում

Ի սկզբանե մարդն օգտվել է բնությունից, օգտագործել է բնության ուժերն ու բարիքները հանուն իր գոյատևման ու բարօրության: Բնօգտագործում է կոչվում ընդհանրապես բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների օգտագործումը մարդու կողմից: Բնօգտագործումը կարող է լինել ոչ ռացիոնալ և ռացիոնալ: Բնօգտագործումը համարվում է ոչ ռացիոնալ, եթե բնական ռեսուրսը և դրա օգտակար հատկությունները օգտագործվում են ոչ լրիվ չափով, ևПродолжить чтение «Բնօգտագործում»

Նյութերի շրջապտույտը լանդշաֆտային թաղանթում

Աշխարհագրական թաղանթում բոլոր երևույթներն ու պրոցեսները փոխկապակցված են, անընդհատ տեղի է ունենում նյութի ու էներգիայի շրջապտույտ։ Ամենամեծ շրջապտույտը տիեզերականն է, ամեն տարի տիեզերքից երկիրը ստանում է երկնաքարեր և երկնաքարային փոշի, միևնույն ժամանակ Երկրի մթնոլորտից հեռանում են ջրածանի ու հելիումի ատոմները։ Բացի տիեզերք–Երկիր շրջապտույտից գոյություն ունեն երկրային շրջապտույտներ՝ երկրաբանական (քարոլորտային), մանթիայի մեջ, ցամաքից դեպի օվկիանոս, օվկիանոսիցПродолжить чтение «Նյութերի շրջապտույտը լանդշաֆտային թաղանթում»

Լանդշաֆտագիտության ուսումնասիրության մեթոդները

Լանդշաֆտագիտությունը կիրառում է մի շարք մեթոդներ։ Ստացիոնար և կիսաստացիոնար մեթոդներ։ Երբ ուսումնասիրության համար կայան են հիմնում և տարիներ շարունակ ամեն օր մի քանի դիտարկումներ են կատարում և գրանցում տվյալները։ Դաշտային հանույթի մեթոդ։ Կազմվում է արշավախումբ, մշակվում ծրագիր և դուրս գալիս դաշտ՝դիտումներ կատարելու և քարտեզագրելու համար։ Փորձագիտական մեթոդ։ Այս մեթոդի համար անհրաժեշտ է արհեստականորեն ստեղծել ինչ-որПродолжить чтение «Լանդշաֆտագիտության ուսումնասիրության մեթոդները»

Տնային հանձնարարություն

Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Այն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով(երկրաբանական հիմք, ապարներ, ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ ևայլն)։ Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները: Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երկիրը դիտել որպես մի բարդ, բազմաթիվ գործոններով հյուսված համակարգ, այն ճանաչել բազմակողմանիորեն, որպեսզի ոչ միբաց տեղПродолжить чтение «Տնային հանձնարարություն»

Կուլտուրական լանդշաֆտ

Կուլտուրական է կոչվում այն լանդշաֆտը,որտեղ մարդու միջամտությամբ տեղի է ունեցել բնական լանդշաֆտի օպտիմացում և մեծացել է այդ լանդշաֆտի արդյունավետությունը: Մշակվող հողատարածքները,այգիները բոլոր տիպի կուլտուրական կառույցները լանդշաֆտի շարքին պետք է դասել: Կան նաև այնպիսի օբյեկտներ,որոնք շրջապատի վրա բացասական են անդրադառնում, օրինակ ջէկ-երը,թափոններ արձակող արդյունաբերական ձեռնարկությունները,սակայն դրանք մարդուն խիստ անհրաժեշտ են: Լանդշաֆտները ունեն սեզոնային,տարեկան և բազմամյա ռիթմ,նրանցումПродолжить чтение «Կուլտուրական լանդշաֆտ»

Լեռների նկարագրությունն ըստ բարձրության՝

Արագած 4090 մ Արագածը լեռնազանգված է Հայաստանի արևմուտքում, Արարատյան ու Շիրակի դաշտերի, Ախուրյան և Քասաղ գետերի միջև: Իր շրջապատի նկատմամբ առանձնացած բարձրություն է, արտաքնապես կանոնավոր փռված կոն` ատամնավոր գագաթներով, մեղմաթեք լանջերով: Արագածի անվան ծագումը պատմիչները կապում են Արա աստծո հետ, Արագած բառը վերծանվում է այսպես` Արա + գահ = Արայի գահ: Արագածի լանջերին պահպանվել էПродолжить чтение «Լեռների նկարագրությունն ըստ բարձրության՝»

Ջերմոցային էֆեկտը և օզոնի թաղանթը

Ջերմոցային էֆեկտը կապվում է մթնոլորտում մարդածին ազդեցությամբ ածխաթթու գազի ավելացման հետ,որի հետևանքով խախտվում Լե Շատելյեի սկզբունքը:2000թ. աշխարյում այրվել է 15 մլրդ տոննա վառելանյութ ,և օդը հարստացել է ածխաթթու գազով:1970-ականներին Մ.Ի.Բուդիկոն ուսումնասիրեց ածխաթթու գազի ավելացման իրողությունը և պարզվեց,որ մեր մոլորակի երկրաբանական պատմության տարբեր փուլերում ածխաթթու գազը տարբեր տոկոսային պարունակություն է ունեցել.դրա հետևանքով էլ կլիմայական փոփոխություններ ենПродолжить чтение «Ջերմոցային էֆեկտը և օզոնի թաղանթը»

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы